ČERSTVÁ MOC POMAZÁNÍ

Bůh dopouští Tvou zkoušku, neboť chce, abys byl schopen vzdorovat ďáblu. To neznamená, že už nikdy víc nebudeš zkoušen, nýbrž že již budeš trénovaný obstát! Je to součástí procesu, během nějž tě Bůh připravuje na větší službu, větší pomazání a činí tě více užitečným pro své království.

Taktéž, Bůh tě chce posílit proti lstem ďábla. On ustanovuje tělo věřících, kteří se potkali s ďáblem, byli proti němu posíleni, znají jeho metody a nemají před ním strach! Bůh říká: „Jakmile pochopíš, proč tímto procházíš, získáš zpět celé území, jejž jsi ztratil. Budeš to mít opět pod kontrolou – skrze moc Ducha Svatého!“

Jakmile Eliášova zkouška skončila (viz. 1. Královská 19), už se nikdy víc nesnažil utíkat. Poté již věděl, kam směřuje a jeho duchu se dostalo ujištění. Víš, Bůh se jej chystal poslat k národům, aby ustanovil krále, vůdce a proroky!

Bůh mu řekl: „Vrať se, odkud jsi přišel... Až tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua... za krále nad Izraelem a Elíšu... pomažeš za proroka místo sebe.“ (1. Královská 19:15-16) Eliášovi se dostalo čerstvé moci pomazání. Měl to opět pod kontrolou!

„Eliáš tedy odešel…“ (verš 19) Vyšel z jeskyně, aby činil Boží vůli. Nemusel ronit mnoho slz. Ne, on jednoduše slyšel Slovo Boží!

Milovaní, ďábel vás bude snažit držet ve strachu. Ale musíte se toho zbavit vírou! Řekněte si: „Není se mnou konec. Bůh mi dá nové pomazání z nebe – On si mne použije!“

Věříš tomu, že Bůh s tebou ještě počítá – že tě připravuje pro lepší věci? Chce k tobě mluvit ve tvé jeskyni sklíčenosti. Chce ti říct, co udělat a kam jít – chce tě odsud vyvést!

Tak povstaň ze svého zoufalství a zbav se pouta strachu a deprese! Odejdi ze své jeskyně. Zjistíš, že ve chvíli, kdy se postavíš a budeš vycházet, vylije se na tebe pomazání!