ÚPLNÉ VÍTĚZSTVÍ

„Amonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení.“ (Soudců 10,9)

Amonci sloužili jako Boží nástroj na nápravu hříchů Izraele (viz. Soudců 10:6-8). A nyní jejich armáda pochodovala směrem k Izraeli! Boží lid byl bezradný a zkormoucený a začal vyznávat své hříchy: „Synové Izraele na to Hospodinu řekli: „Zhřešili jsme. Udělej s námi,
cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!“ (Soudcům 10:15)

Lid byl natolik pronásledován svým hříchem, že je nenapadalo prosit Boha o nic jiného, než aby ušetřil jejich životy. Jejich modlitba byla jedna z těch nejjednodušších: „Pane, vysvoboď nás ještě tentokrát! Nedopusť, aby nás nepřítel přemohl!“

Modlili se za jedno vítězství, ale Bůh měl na mysli víc a jeho odpověď mocně převýšila jejich prosby. Nejenom, že získali ochranu, ale zároveň si totálně podmanili Amonce!

„Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu až po Abel-keramim. Kvůli té hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit.“ (Soudců 11:32-33)

Nejenom, že Bůh vysvobodil Izrael, ale taktéž jim dal odvahu a pokyny zvítězit nad Amoncema. Podmanili si je a již nikdy víc jim nezpůsobili potíže! Bylo to totální vítězství!

Bůh i dnes chce odpovídat na modlitby svého lidu stejným způsobem! Mnoho křesťanů se modlí: „Pane, dej mi vítězství v tomto boji.“ Ale Pán odpovídá: „Dám ti, oč žádáš, ale mám pro tebe připraveno i mnohem více. Chci pokořit tvého nepřítele, ale ne pouze v tomto jednom boji. Chci, abys měl totální vítězství!“

Milovaní, on vám chce dát moc nejenom k překonání, ale k podmanění si nepřítele! Chce, abyste byli více, než jenom vítězové nad hříchem; abyste nejenom měli život, ale měli jej v hojnosti. Chce vám dát nevyslovitelnou radost, plnou slávy a osvobodit vás od strachu ne na pouhý den, týden nebo měsíc, nýbrž na celý váš život!