JÁKOB BYL V KRIZI – OPĚT!

Jákob byl opět v hrozné krizi a nevěděl, co udělat. Bible říká: „Potom Bůh Jákobovi řekl: ´Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam´... Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: ...´Vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž mě vyslyšel v den mé úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel.´“ (Genesis 35:1-3)

Bethel je místo, kam můžeme jít v čase úzkosti. Lekce pro Izrael a také dnes pro nás zní: Kdykoliv byl Jákob v nebezpečí nebo uprostřed problémů, kdy věci vypadali zlověstně a beznadějně, on věděl kam jít a co udělat!

Bůh tím říkal Jákobovi: „Víš, kde k tobě mluvím, kde uslyšíš můj hlas. Vrať se do Bethelu! Jdi k oltáři, kde jsem se s tebou potkal. Vzdej mi úctu a očisti svůj dom od modlářství!“

Jákob vyzval svou rodinu, aby přinesli všechny své modly, které pak zakopal pod dubem. Poté vedl svou rodinu do Bételu a postavil tam oltář Bohu. Bůh mu opět řekl: „Jsem s tebou.“ (viz. Genesis 35:9-13) Písmo říká: „Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni.“ (35:5) Okolní města se bála Jákoba – té malé Židovské rodiny, protože Bůh v nich vyvolal hrůzu!

Hospodin je pořád Bůh Bételu! Říká nám: „Jdi do Bételu, protože se tam s tebou potkám! Pokaždé, když se dostaneš do problémů nebo do úzkostí, poběž k oltáři! Volej na mne a ztiš se přede mnou!“ On na nás čeká, že za Ním přijdeme do skryté modlitební komůrky!

Jákob věděl, kam jít, aby od Boha dostal jasné slovo! Šel do Bételu, k oltáři. Já věřím, že Bůh k nám mluví; věřím, že nám dává slova. Ale dochází k tomu pouze na kolenou! To je místo setkání s Bohem!

Bůh tě dnes vyzývá, aby ses přestal dívat na okolnosti. Nesuď nic dle svého aktuálního stavu. Nesnaž se to vše vyřešit. Nenech se přemoct strachem. Bůh se s tebou setká v modlitbě!