KOŘEN VŠECH HŘÍCHŮ

Mohl bych vyjmenovat celý seznam hříchů, které věřící křesťané praktikují, ale žádný z nich by se ani zdaleka nepřiblížil tomu, o kterém chci mluvit. Kořenem všech hříchů, ten, který dává vzniknout všem ostatním, je hřích nevíry (bezbožnosti)!

Nemluvím o nevíře zatvrzelých hříšníků. Nevíra zvrhlíku, pochybovačů a ateistů vůbec Bohem nehne. Ne, to co Boha zlobí víc než cokoli jiného je nevíra a znepokojivé pochybnosti těch, kteří se nazývají Jeho jménem! Jeho děti říkající: „Patřím k Ježíši“ a přesto stále na pochybách, ve strachu a s nevírou ve svém srdci, Boha trápí více než kdokoli ostatní!

Hospodin bere hřích nevíry opravdu vážně! Juda varoval církev těmito slovy:„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“ (Juda 1:5).

Juda připomíná věřícím Boží postoj vůči nevíře. Říká: „Připomínám vám absolutní Boží nenávist k bezbožnosti mezi těmi, kdo jsou spaseni. I když svůj lid zachránil, poté ty, co v něj nevěřili zahubil!“

Milovaní, věřím, že Bůh mě povolal k tomu, abych připomněl dnešní církvi to samé! „To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“ (1. Korintským 10:11). Bůh již nechce zničit Svůj lid fyzicky, tak jako to učinil ve Starém Zákoně, ale Jeho postoj k dnešní nevíře je duchovní a stejně tak závažný.

Nevěra je stejně zničující dnes jako kdysi. Neproměníme se sice v solný sloup, ale stáváme se tvrdohlavými a zahořklými! Země se neotevře, aby nás spolkla, ale každodenní problémy, stres a těžkosti v rodině nás doslova pohlcují. Také oheň na nás nesestoupí, aby nás pohltil, ale náš duchovní život je zničen.

Mnozí z nás jsou vinni tímto prvotním hříchem a vůbec se toho nebojíme. Nebereme svou nevíru vážně. Ve skutečnosti žijeme tak, jako by Bůh nad tím přimhouřil oko. A přesto tento jediný hřích dokáže otevřít naše tělo i ducha jakémukoliv jinému hříchu, lidstvu poznanému.