SÍLA A MOC ČISTÉHO BEZÚHONÉHO ŽIVOTA

Když nastavíš své srdce, aby bylo bezúhonné před Bohem – budeš žít způsobem, který těší a líbí se Pánu – budou ti, kteří přišli o přízeň a požehnání od Boha, tebou pohrdat a bát se tě. Vlažní křesťané a ti, kteří stále dělají kompromisy, bude způsob tvého života velmi znepokojovat a odpuzovat!

Živě můžeme tento příklad vidět v knize 1. Samuelova: „Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil.. . . . David si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu.“ (1. Samuel 18:12-15).

Davidovo bezúhonné chování zasáhlo Saulovo srdce bázní! Kdykoli byl Saul v Davidově blízkosti, vzpomněl si na dobu, kdy se těšil Boží přízni a velké úctě svého lidu. Ale neposlušnost, závist, pýcha a tvrdohlavost stáli Saula poslední zbytky moci od Boha. A také jej to obralo o veškerou úctu svého lidu.

Nyní musel Saul čelit tváří v tvář mladšímu muži - méně zkušenému, pravděpodobně i méně výřečnému, ale muži, který vyzařoval sílu a bezúhonnost svatosti. Měl čisté srdce, byl plný Ducha Svatého a Saul z něho měl strach!

A věz, že se nejednalo o žádného modlářského pohana, který by se bál Davida. Ne, Saul byl muž, který zakoušel sílu Ducha svatého! On býval Boží pomazaný a od Boha vyvolený mocný muž!

David jednoduše žil počestný život a Bůh na něj vyléval svou přízeň! „Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět.“ (1. Samuel 18:16).

Saul nechtěl pobývat v Davidově blízkosti. Písmo říká: „Proto se ho Saul zbavil“ (1. Samuel 18:13). Je smutné, že Saul představuje dnešní kompromitující církev, křesťany, dělají kompromisy a ztratili pomazání od Boha. On je typ věřícího, který byl kdysi plný Ducha svatého, pokřtěný, zapálený pro Boha. Ale díky své neposlušnosti, pýše a chtíči byli okradeni o všechno, co kdysi od Boha měli a znali.

Pro křesťana, který dělá kompromisy není nic děsivějšího než svatý bezúhonný život. A čím více se bude tvůj život připodobňovat Pánově vůlí a Jeho Svatostí, tím více budeš odpudivý pro odpadlé věřící.