JÁKOB BOJOVAL S BOHEM

Jedna z nejdůležitějších věcí, které se můžeme naučit, je, že nikdy nebojujeme s lidmi. Nezápasíme se spolupracovníky, sousedy nebo s našimi nevěřícími nejbližšími – ale s Bohem!

Když si vyřešíte věci s Bohem, urovná se i všechno ostatní. Stojíme-li před ním, pokropeni Kristovou krví, očištěni od hříchů a na modlitbách, tak ani všichni démoni pekla nemohou zabránit tomu, co chce Bůh dělat! On chce, abychom byli takto svatí.

Ozeáš řekl: „Též s Judou povede Hospodin spor.“ (Ozeáš 12,3) Kvůli čemu má Bůh spor se svou církví? Pro její duchovní lenost! Chceme zázraky, požehnání a vysvobození, aniž bychom museli sami vyvinout nějaké úsilí!

Kdo z křesťanů se v dnešní době celou noc modlí, zápasí, bojuje, pláče a volá k Bohu tak, jako to dělal Jákob? Kdo chce tak moc být svatý, čistý a podobný Kristu, že je ochotný zavřít se někde sám s Bohem, dokud toho nedosáhne? Kdo touží tolik potěšit Boha, že chce být zoufale osvobozen od všech zvyků a žádostí – a pláče, zápasí a bojuje s Bohem tak dlouho, dokud On nezlomí všechna pouta?

Ozeáš řekl Izraeli: „Chcete jen blahobyt a bezpečnost! Nejste ochotni se za něco postavit. Chcete žít ke svému potěšení, ne k Božímu!“

Jákob byl bojovníkem od narození. Zvítězil silou (viz Genesis 32,29 ) a stejně musíme i vy a já! Máme Jeho sílu, ale nepoužíváme ji! „a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti“ (Koloským 1,11)

„Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru.“ (Efezským 3,16)
Křesťané neuvidí, co má Bůh pro svou církev připraveno, dokud Ho nebudou opravdu hledat. „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jakub 5,16)

Bůh chce, abyste se mu vydali, protože vás miluje! Říká: „Tady to je. Jestli to chcete, přijďte a vezměte si to!“ Chce z vás udělat silné vojáky pro svou armádu.