VIDÍ BŮH, ČÍM PROCHÁZÍM – ZAJÍMÁ HO TO?

Bůh se ptá: „Doopravdy věříš, že přesně vím, jaké útrapy právě teď snášíš?“ Možná při čtení těchto řádků něčím procházíš a žádáš Ho, aby za tebe jednal. Samotná podstata tvého problému vyžaduje odpověď.

Milovaný, věříš, že Bůh sleduje každý tvůj pohyb stejně jako otec u svého nemluvněte? Víš, že ztvárňuje v tvém srdci každou tvou myšlenku? Věříš, že On koná – zapisuje každou slzu, slyší každý povzdech, vznáší se nad tebou, miluje tě a stará se o tebe?

Bible to potvrzuje!

„Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho…Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil“ (Žalm 34:16,18).

„Hospodinovy oči procházejí celou zemí, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem“ (2.Letopisů 16:9).

Věříš, že Bůh si naprosto uvědomuje každou tvou myšlenku, každý tvůj zármutek, bolest, zkoušku, finanční potíže, rodinné problémy – a že tě chce tím vším provést?

Žalmista nám říká: „Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí“ (Žalm 103:13).

Hebrejské slovo pro slitovat se zde znamená: „pomazlit se, objímat, milovat, mít soucit.“ Písmo říká, že Hospodin svírá v náručí ty, kdo se ho bojí. Bůh kolem tebe klade svou paži, hladí tě po tvářích, drží tě. Říká: „Znám tvé myšlenky, tvé obavy, každou bitvu, které čelíš a zajímá mě to!“ Ať procházíš čímkoli, ať se jakkoli cítíš, Hospodin to všechno vidí! Cítí tytéž pocity tvé nemohoucnosti. Zná každý tvůj pohyb – všechno, co říkáš a děláš.

Bůh se na tebe nehněvá. Ne! Chová k tobě vzácné, mazlivé a milující myšlenky. Ví, jak se cítíš – a zajímá Ho to! Říká: „Ano, procházíš velikou zkouškou; jsi pokoušen a zmítán. Avšak jsi mé dítě a já nikdy nedovolím nepříteli, aby tě dostal. Přenesu tě přes to!“