MOC BEZÚHONNÉHO ŽIVOTA

„Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonně.“ (1. Tesalonickým 2:10)

Jak mocné tvrzení – vzývat Boha jako svědka vaší svatosti! Přesto, Pavel se bez ústupků chválil před věřícími v Tesalonice: „Moji spolupracovníci a já jsme žili bezúhonně před vámi a před Bohem. Naše jednání bylo spravedlivé a čisté. Bůh i vy jste svědkové naší svatosti.“

Pavel byl efektivní kazatel a znal tajemství efektivního přivádění lidí k Bohu. Mohl si směle stoupnout před každou živou duši a svědčit: „Denně žiji před zrakem svatého Boha. Kráčím vždy s vědomím, že na mne upírá svůj svatý pohled. A vy všichni jste svědkové, že žiji svatý život!“

Apoštol toužil po tom, aby každý věřící přiváděl lidi k Bohu se stejnou mocí. Modlil se dnem i nocí za to, aby všechny Boží děti byli před Bohem svatí a bezúhonní: „Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.“ (1. Tesalonickým 3:13)

Bohatý mládenec, který přišel za Ježíšem, žil dobrým životem od svého mládí a tím si získal zalíbení a rešpekt u Ježíše (viz. Matouš 19:16-20). Ale něco mu chybělo a na té jedné věci záleží nejvíce! Milovaní, neřídíte-li se tímto principem ve všem, co říkáte a děláte, nemůžete být bez úhony před Bohem a před lidmi: „Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás.“ (2. Tesalonickým 1:12)

Toto byla Pavlova motivace žít bezúhonný život: Žárlivě střežil slávu a jméno Ježíše! Věděl, že všechno musí postavit na tomto základě, protože veškerá lidská dobrota je jako špinavé hadry! Bezúhonný život je charakterizován stravující touhou přinést slávu jménu Ježíše u všech lidí.