ŽIVOT V BOŽÍ MILOSTI

Bůh slibuje svou úžasnou přízeň těm, kdo v něj věří a jsou bez úhony. "Nezapomeň . . láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem" (Přísloví 3:1-4). Bůh tedy říká, že pokud se budete snažit být před Bohem nevinní, budete přebývat v Jeho milosti a on ve vás nalezne zalíbení.

To ale není všechno. Boží přízeň v sobě obsahuje i moc! Pavel řekl: "Neboť naše evangelium k nám nepřišlo je ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě" (1.list Tesalonickým 1:5). Jeho přízeň přináší všemu, co říkáte a děláte, moc Ducha svatého. Vaše slova nebudou klesat k zemi, protože budou mít sílu Ducha svatého.

Pavel řekl, že slova, která jsou posilněna Duchem svatým, přináší veliké výsledky: "A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha Svatého" (1:6).

Proč byla Pavlova slova tak mocná, tak účinná? Protože, jak říká, "[jste] se stali vzorem pro všechny věřící "(verš 7). Nebylo to Pavlovo kázání, ani jeho modlení, co získavalo lidi pro Pána.Byl to jeho příkladný život! Bůh našel v Pavlovi čisté srdce, takové, které mohl obdařit silou Ducha svatého!

Boží přízeň také přináší velkou úctu mezi lidmi. O Davidovi je psáno: "David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst" (1 Samuel 18:30).

Muž, který chrání Ježíšovo jméno tím, že žije před ostatními svatým životem, dostane před nimi od Hospodina dobré jméno.

Někteří křesťané říkají: "Nezajímá mě mé jméno. Nestarám se o to, co si o mně lidé myslí. Chci být neznámý, nikdo. Ať má Hospodin všechnu slávu." Možná to zní skromné, ale podle Písma: "Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben" (Přísloví 22,1). Bůh dává spravedlivým dobré jméno, aby Ho tím mohli oslavovat v ještě větší míře!