ON OTEVŘE OKNA NEBES

Nový zákon je plný zaslíbení, která dokazují, že Bůh velice rád vyplňuje modlitby svého lidu.

Jeden z nejznámějších slibů je v Efezským 3:20. Všichni ho známe, ale jen málo z nás mu opravdu věří a žije podle toho. „Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.“

Bůh může vyplnit naše modlitby, ale on pro nás chce udělat neskonale víc, než si vůbec dokážeme představit! Chce nám odpovědět ne podle našich malých proseb, ale podle svého bohatství a moci.

Bible nám říká, že Bůh nám často dává víc, než o co jsme prosili: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá.“ Lukáš 6:38

„Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘ Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha.“ 1. Korintským 2:9-10

„Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.“ 2. Petrova 1:4
„(Doufejte)…v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme“ 1. Timoteovi 6:17
Bůh nás vlastně prosí, abychom žádali velké věci!

Rádi Ho nazýváme naším Králem, ale prosíme také o velké věci hodné královské velikosti? Král je zavázán starat se o své lidi a ti mu vzdávají čest tím, že k němu mají velké prosby a věří, že On má vše, co potřebují a hojně jim to poskytne. Milovaní, nemůžete říkat Bohu Král a potom ho obvinit, že nechal někoho v nedostatku!

Přivádíte Boha svými malými prosbami do rozpaků? „Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.“ Malachiáš 3,10