BOŽÍ PŘÍZEŇ VEDE K NEBEZPEČNÉMU ŽIVOTU by Gary Wilkerson

Anděl Gabriel přišel k Marii, Ježíšově matce, a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená“ (Lukáš 1,28-29).

Myslím, že Marie byla zaražená, když k ní anděl promluvil, protože znala dějiny svého lidu. Věděla, co se stalo Izraelcům, kteří získali Boží přízeň. Jejich život byl opravdu požehnaný, ale ne vždy příjemný. Vzpomeňte si na tyto příklady:

Ábel získal Boží přízeň skrze svůj obětní dar. Ale jeho bratr Kain na něj žárlil, protože jeho si Hospodin neoblíbil – a Abel za to zaplatil životem.

Noe také získal Boží přízeň. Žil spravedlivým životem mezi zlým pokolením a byl ušetřen ničivé povodně. Ta však smetla i veškeré jeho pohodlí. Příběh o postavení archy není dětskou pohádkou, nýbrž smutným vyprávěním o soudu nad celým světem. Ačkoliv Noe se svou rodinou přežil, ztratili vše, co jim bylo drahé.

I Lot získal Boží přízeň a unikl soudu nad Sodomou. Hospodin ho vysvobodil z města, na nějž se valila strašlivá zkáza. Ale při útěku Lot také ztratil vše, co mu bylo drahé, včetně své ženy.

Josef získal Boží přízeň a Hospodin mu žehnal prorockými sny. Ale dar, který značil Boží přízeň, zároveň rozzlobil Josefovy blízké.

Boží přízeň je nebezpečná – a Marie to věděla. Židovské Písmo to ukazovalo jasně příběh za příběhem: Hospodinova přízeň může být doprovázena nebezpečím, strastmi, útiskem, pronásledováním, bolestí a utrpením. Je smutné, že mnoho amerických církví to nebere na vědomí. Spousta kazatelů učí, že Boží přízeň znamená žít bohatý, úspěšný život s pěkným autem či domem, žádné pronásledování, žádné obtíže, ale život stále na vrcholu.

Marie tomu rozuměla lépe a odrazilo se to v její odpovědi Gabrielovi: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova“ (Lukáš 1,38). Takto chci reagovat i já! Ať je Boží přízeň jakkoli nebezpečná, nechci ji vyměnit za jednoduchý, pohodlný život. Nechci žít bez nesnází, znamená-li to minout Jeho přízeň.