NEBUĎTE JAKO MEZCI

„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš“ (Žalm 32,8-9).

V těchto dvou stručných verších nám Bůh dává krásné ponaučení ohledně vedení. Můžeme svou víru budovat na základě vědomí, že On nás chce vést a provést nás vším.

Ale Boží slovo říká, že mohou být i věřící lidé, kteří se těší ze všech duchovního požehnání Božích děti, přesto však zůstávají tvrdohlavými mezky ve chvíli, když by se měli podřídit Božím cestám a Jeho vedení. Hospodin pravil o Izraeli: „Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná“ (Žalm 95,10).

Představte si to. Bůh říká: „Po čtyřiceti letech, kdy jsem je láskyplně vedl a zázračně vysvobozoval, pořád ještě nemají nejmenší ponětí o tom, jakým způsobem jednám. Vůbec se ani nesnaží porozumět principům mého vedení. Je to pro ně jen řada navzájem nesouvisejících požehnání, nic víc než otevřené dveře a možnost útěků z problémů.“

Já osobně jsem už unaven tím, že jsem křesťanem tvrdohlavým jako mezek, který vůbec nechápe principy Božího vedení. Nechci, aby o mně Bůh řekl: „Ano, Davidovi bylo odpuštěno. Modlil se a já jsem ho vysvobozoval z nesnází, znovu a znovu. Podivuhodně jsem ho vedl a držel nad ním svou ruku. Ale on ve svém srdci mé stezky nikdy neznal.“

Milovaní, nenuťte Pána, aby vás vedl tvrdou rukou. Nebuďte jako mezci, kteří nechápou. Bůh nechce svým dětem dávat rozkazy nebo nás nutit své příkazy vykonávat. Hospodin chce lidi, kteří Ho znají tak dobře, že jim stačí jen Jeho nejjemnější pobídnutí.