TOTÁLNÍ DŮVĚRA KRISTU

Když mluvím o totální důvěře Kristu, nemyslím tím pouze důvěru v jeho moc ve spasení, ale myslím tím také moc ve vedení. Musíme důvěřovat Duchu Svatému, že našeho ducha přizpůsobí právě Kristovu vedení. Jednou jsme zlými skutky byli odříznuti od Boha a co jsme udělali aby jsme se s ním zase smířili? Nic, protože niko není schopen se sám spasit. Jsme přineseni do Jeho svatosti pouze skrze víru, tím, že uznáme Boží slovo, které říká: "Svatí buďte, neboť já jsem svatý." (1 Petr 1,16)

Ano, chce to praktickou, každodenní život na míru našemu chůzi vírou. Ale ta skutečnost je, že v tomto musíme věřit Bohu. Musíme důvěřovat v jeho zaslíbení, že nám dá Ducha Svatého a ten nás přiblíží té Kristově podobě v naší každodenní cestě.

"I vás, kteří jste byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. - Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření na pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem." (Koloským 1,21-23)

"Pokud ovšem pevě zakotveni setrváte ve víře" Ježíš ale prosím neříká: "Jenom mi důvěřujte, žijte vírou a já vás přivedu čisté, neposkvrněné a svaté před mého Otce." to je totiž přesvědčovací práce Ducha Svatého.

Žádný křesťan není svatější než druhý, protože nemám žádné stupně svatosti - jedijá zralost je Kristus. Můžete být tzv. křesťanské batole, ale stále být svatí v Ježíši. Jsme všichni měřeni stejnou mírou - Kristovou svatostí.

Nepohlížej nikdy na další křesťanské vedoucí s takovým tím pocitem: "Kéžbych byl tak svatý jako on."

Možná nemáš takový modlitební život, možná jsi udělal víc chyb než on, ale on není o nic víc přijatý Otcem než ty. Nemůžeš se s nikým měřit - protože nikdo není v Otcových očích milován víc než ty.