SVĚTIT SABAT

Když mluví Boží Slovo o odpočinutí, míní tím i fyzický odpočinek. Ale Hospodinův svatý odpočinek začíná v duši: „A tak Božímu lidu zůstává sobotní odpočinek“ (Židům 4:9). Co je tím odpočinkem? Je to vložení všech našich břemen hříchu na Krista!

Sám Ježíš říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ (Matouš 11:28). Říká: „Vírou musíte vejít do Otcova sabatního odpočinku. Musíte přestat nosit svá břemena z vašeho domu a do vašeho domu. Místo toho je všechna vložte na mě. Já jsem Pánem sabatu a jsem tím jediným, kdo může vaše břemena nést.“

Ptám se tě: Proč tolik křesťanů odmítá Ježíšovu nabídku? Věřím, že kdyby žil Jeremiáš dnes, byl by šokován všemi křesťany, kteří neustále nosí vlastní břemena hříchu a bitev s pokušením. Asi by zvolal: „Proč nosíte všechna ta břemena v takovém slavném sabatu? Neřekl vám snad Ježíš totéž, co já řekl Izraelitům: „Nevnášejte do svého domu žádná břemena“? Proč stále nosíte takový náklad? Nenoste břemena v sabatní den, protože je to den svatý Hospodinu!“

Zde je pointou, že sabat znamená, že máme zanechat své práce – našeho zápasení v lidské síle – abychom si zasloužili Boží spasení: „Nevynášejte břemena ze svých domů v den odpočinku a nevykonávejte žádnou práci, ale ať je vám den odpočinku svatý, jak jsem přikázal vašim otcům“ (Jeremiáš 17:22).

Toto je tajemství, jak máme světit sabat: Máme vložit všechna svá břemena na Ježíše a důvěřovat jeho Duchu svatému, že nám dá sílu žít. Tak to má být! Respektujeme sabat tím, že odložíme všechna svá snažení, kdy se pokoušíme sami bojovat se hříchem a pokušením.

Tento příkaz máme dodržovat nejen v neděli, nýbrž každý den!