MAJÍCÍ LÁSKU

„V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně…On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě“ (1. Petr 2:19-23).

Petr popsal, jak se Ježíš vypořádával s každou životní situací. Když ho lidé zraňovali a jemu spílali, neoplácel jim, ani nehrozil. Když se s ním chtěli hádat, nedal se do hádky zatáhnout. Místo toho prostě odešel.

„K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích“ (verš 21). Petr to podává jasně: Ježíšovo chování má být pro nás příkladem.

Apoštol Pavel k tomu dodává: „Nemáš-li lásku – tj. lásku Kristovu – nejsi nic.“ Podle 1. Korintským 13. kapitoly láska znamená projevit každému laskavost, bez výjimek…vůbec nezávidět…nevychloubat se ani se nepovyšovat…hledat zájmy druhých před vlastními…nenechat se snadno vyprovokovat…o nikom nesmýšlet zle…neradovat se z pádu jiného, ani nepřítele.

Jak Petr, tak Pavel v těchto verších prohlašují velmi jasně: „Náš příkaz je, abyste neodpláceli, nemstili se, nehrozili. Místo toho předkládejte veškerá svá znepokojení, obavy a hořkosti Kristu.“

Naše srdce asi odpoví: „Pane, přesně to chci.“ Možná jsme párkrát zvítězili nad ranami pod pás a začínáme se cítit sebejistě. Potom, z ničeho nic, někdo řekne či udělá něco, co do nás vrazí ošklivé, neočekávané a jedovaté šípy – a my se rychle naštveme. Dříve, než si to uvědomíme, střílíme jedovaté šípy zpět na toho, kdo nás rozhněval.

Zjišťujeme, že jsme selhali, ačkoli jsme se usilovně snažili – modlili se, hledali Boha, lnuli k pravdě a těšili se z mnoha úspěchů. Když vtrhl nepřítel jako povodeň, naprosto jsme ve své snaze být jako Ježíš selhali.

„“Běžme s trpělivostí, jak je nám uloženo“ (Židům 12:1). Prostě musíte mít trpělivost se sebou a se svým růstem. Konec konců, tento závod bude stále pokračovat, dokud se Ježíš nevrátí. Jistě, že klopýtnete, zakopnete a vyrazíte si dech, když však selžete, zvedněte se a pokračujte dál.