MOC DUCHA SVATÉHO

Učedníci, kteří zamířili do horního pokoje (viz Skutky 1,13), Ježíše vroucně milovali. Byli soucitní a obětaví. Nebyli ale ještě způsobilí být Jeho svědky. Je třeba více než láska k Ježíši a soucit k druhým, abyste se stali Jeho svědky.

Byli vyučováni v Kristově škole. Uzdravovali nemocné, vyháněli zlé duchy a činili zázraky. Při proměnění na hoře viděli Ježíše oděného v Jeho nekonečné slávě.

Byli poblíž, když mu při modlitbě v Getsemane stékal krvavý pot a potom Ho viděli viset na kříži. Viděli Ho vzkříšeného, spatřili prázdný hrob, jedli s Ním i mluvili. Dokonce Ho viděli vstoupit na nebesa! Stále však ještě nebyli připraveni o Něm svědčit.

Proč nemohl Petr jít k těm zmateným zástupům v Jeruzalémě a hned dosvědčit Ježíšovo zmrtvýchvstání? Vždyť tuto událost sám zažil! Proč nešel okamžitě kázat: „Ježíš žije! Vstoupil na nebesa! Čiňte pokání!“

Petr učinil velekněžím mocné prohlášení: „My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají“ (Skutky 5,31).

Skrze slova Svatého Ducha, který mluvil Petrovým prostřednictvím, se velekněží „rozlítili a chtěli apoštoly zabít“ (Skutky 5,33). Duch svatý též skrze Petra promluvil o letnicích a všichni, kteří to slyšeli „byli zasaženi v srdci“ (Skutky 2,37).

Štěpán, pln Ducha svatého, kázal náboženským vůdcům: „Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové…Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby“ (Skutky 7,51.54)

Naplněni Duchem svatým budete moci směle stát před svými spolupracovníky, rodinou, kýmkoli – a vaše svědectví vyvolá jednu ze dvou reakcí. Buď budou volat „Co musím dělat, abych byl spasen?“ nebo vás budou chtít zabít! Vaše slova budou zasahovat hluboko do srdcí. Činí to moc Ducha svatého.