OD NYNĚJŠKA by Gary Wilkerson

Po andělově oznámení „Nalezla jsi milost u Boha…“ (Lukáš 1:30), je v Bibli uvedeno, že Marie „počala.“ A totéž se děje s námi, když nalezneme Boží milost – On započne v našich životech něco nového. Pokud máš děti, víš, že jakmile přijdou, nic není jako dřív – tvůj svět je zcela vzhůru nohama. A zrovna takové to je, když do našich životů vnikne Boží milost.

Marie se toho chopila. Viděla, že věci budou jiné, a nehleděla na potíže, které by mohly přijít. Anděl jí řekl, že její dítě osvobodí zajaté – a to pohnulo Mariinou duší. Dala se do zpěvu:

„Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti. Neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení“ (Lukáš 1:46-50, B21, zvýraznění přidáno).

V Mariině písni se chci zaměřit na dvě zvýrazněné fráze. První je: „Všiml si ponížení své služebnice.“ Marie zjistila, že Bůh viděl její situaci, její srdce, její obavy, naděje a sny. Bůh „si všímá“ úplně stejně i tebe a mě. Vidí přímo do našich potřeb, tužeb a obav i do myšlenek, že „Můj život nemůže dát do pořádku ani Bůh. Nic se nezmění.“

Díky Boží milosti můžeme potvrdit spolu s Marií: „Pán mi požehnal, protože mě vidí ve všech mých životních situacích. Kdykoli může v mém životě učinit změny a započít věci, které by mi nikdy nepřišly na mysl.“

Ve druhé frázi z Mariiny písně zjišťujeme, že Bůh proměňuje její život, a proto vyznává: „Od nynějška chodím v Boží milosti. Odkládám veškeré své snažení o bezpečí a jistotu a odevzdávám všechny své tužby a svá přání Jemu.“

To popisuje okamžik, kdy do našich životů přichází Boží milost. Vyznání: „Od nynějška“ označuje obrat o 180 stupňů. Každý, kdo chodí v Boží milosti, může říci: „Od nynějška pro mne již mé závislosti nejsou žádnou hrozbou. Mé obtížně zvládané manželství bude díky Boží lásce urovnáno. Mé dítě, které běží od Boha, pocítí Jeho láskyplné přesvědčování.“