NAPROSTÝ PŘÍSTUP

Každé čtyři roky uvádí Amerika slavnostně do úřadu prezidenta, což se nazývá „nejmocnější úřad na zemi.“ Jeho podpis je zákon. Velí nejmocnější světové armádě. Ale moc, kterou má, je nicotná ve srovnání s mocí, jakou dává Ježíš tobě a mně.

Máme naprostý přístup do samotné přítomnosti Stvořitele, živého Boha! „Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou …přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry“ (Židům 10:19-22).

Slovo odvážit se v tomto verši znamená „jednat otevřeně s přesvědčením nebo zajistit si pozornost.“ Milovaní, ta „pozornost“ je kvůli ďáblu. Znamená to, že můžeme říci každému démonu v pekle: „Mám právo skrze krev Ježíše Krista chodit do Boží přítomnosti a hovořit s Bohem – a on se mnou!“

Věříš, že máš toto právo, věříš, že Bůh je ochoten vyjít a setkat se s tebou? Přistupme k němu blíže se srdcem plným jistoty víry! Nepřicházíme skrze krev nějakého ptáka či kozla nebo býka, ale skrze krev našeho Pána Ježíše.

„A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu!“ (Židům 9:12-14).

Nic nerozechvěje Boží srdce více, než když k němu přicházejí jeho děti odvážně, bez rozpaků. Chce, abychom přicházeli a říkali: „Mám právo zde být. A i když mě mé srdce odsuzuje, Bůh je větší než mé srdce“ (viz 1. Jan 3:20).