ZÁCHRANNÉ PLÁNY PRO ČAS KRIZE!

Ať se svět stává jakkoli nestabilním, Boží lid může být v klidu a stále se radovat, protože náš Pán nám slíbil zvláštní ochranu pro dobu, kdy je jí nejvíce zapotřebí.

Copak neměl Hospodin záchranný plán pro Izraelce během celosvětového hladomoru? Poslal Josefa napřed do Egypta a povýšil ho na správce celé země. Naplnil sklady dostatkem obilí, aby vydrželo řádící hladomor, a potom přišla jeho rodina a nasytila se z těchto sýpek.

A neměl snad Hospodin záchranný plán pro Eliáše? Když na jeho národ těžce dopadlo zhroucení ekonomiky, jídlo bylo vzácné a vypukl zlý hladomor – a bezbožný král vypsal na prorokovu hlavu výkupné – Bůh spustil Svůj záchranný plán pro Eliáše. Ukryl ho u potoka a krmil ho skrze ptáky, kteří mu přinášeli potravu. Tento plán přežití také zahrnoval tajemný džbán mouky, které nikdy neubylo.

A co Noe? Jak propracovaný plán měl pro něj i jeho rodinu Hospodin! Archa se s nimi bezpečně plavila přes světovou potopu přinášející smrt a zkázu.

A Lot? Bůh poslal anděly, aby ho i s jeho dětmi osobně dostali ze Sodomy odsouzené k zániku. Hospodin svůj hněv nevykonal, dokud nebyl Lot bezpečně pryč z města. Lotovi šlo o víc než o ztrátu práce, zhroucení ekonomiky či pád vlády. Šlo o vyhlazení celé společnosti – ale on byl bezpečně zachráněn.

Pavel zakusil možnosti Boží záchrany znovu a znovu. Tento apoštol ztroskotal na lodi, byl pronásledován zloději, uvězněn, obviněn ze zrady, vrahové proti němu strojili úklady, a přesto, v každé krizi, měl Bůh plán pro jeho vysvobození.

My také máme záchranný plán pro přežití – byl speciálně navrhnut pro každého věřícího.

Ať je v tom jasno – Bůh nám pomůže v každé krizi. Žádná ze situací, do nichž Satan může Boží děti uvrhnout, je nemůže přemoci. Žádná deprese, hladomor, ztráta práce, nemoc či utrpení jakéhokoli druhu. Hospodin Své děti vysvobodí a není jediný důvod mít strach. „Nedělejte si tedy starost o zítřek“ (Matouš 6,34).