VÍTR VÁL PROTI NÁM by Gary Wilkerson

Do té doby, než se plavil do Říma, vedl apoštol Pavel naplněný život služebníka. Tento muž dosáhl neuvěřitelných věcí, a přesto byl stále zapálen, aby vydával svůj život pro evangelium.

Pavel byl Bohem povolán za apoštola a dohlížel na církve v Asii a v některých částech Evropy. A zároveň byl také evangelistou a obhájcem, který obhajoval Krista před soudy a králi. Pavel obětoval všechno pro službu své Duchem řízené misie. A teď se rozhodl: „Chci jít s Kristovým evangeliem do samého epicentra světa. Rozhodl jsem se jít do Říma, abych kázal samotnému Cézarovi!“

Pavel byl natolik odhodlaný, že hazardoval s vlastním životem, aby to splnil. Tou dobou byl ve vězení a měl příležitost být propuštěn, avšak svému propuštění se vyhnul, aby mohl stanout před Cézarem, jemuž předložil svůj případ. Kdyby prohrál, mohl by ztratit svůj život. Tuto volbu učinil jen pro evangelium (viz Skutky 25:1-12).

Na své cestě do Říma se Pavel nalodil, a loď brzy narazila na odpor: „Vítr vál proti nám“ (Skutky 27:4). Byl to přírodní jev, ale Pavel to mohl zrovna tak vidět jako duchovní překážku. Ve skutečnosti, jestliže se zasadíš o evangelium, celé peklo se vrhne proti tobě.

Tato fráze by mohla popisovat Pavlův život do té chvíle. Vydržel již mnohá soužení, od ztroskotání na lodi až po bičování a snahu ho zabít. Pavel byl schopen to všechno snášet, protože jeho mysl byla vždy upnutá na jeho misii: život, kázání a službu pro Krista. Dokážeš snést mnoho utrpení, když je tvé srdce upnuté k nějakému cíli, ale pokud tvé srdce tíhne k pohodlnosti, nedokážeš snést vůbec žádné utrpení.

Bible objasňuje, že jsme povoláni hlásat Boží milost padlému a hříšnému světu. Jsme povoláni milovat se navzájem a společně uctívat v opravdovém společenství evangelia. Jsme povoláni sloužit chudým. A tím, že činíme všechny tyto věci, přinášíme Kristovo světlo do temného světa. Stručně řečeno: jsme povoláni doručit Boží lásku druhým prostřednictvím našich slov a činů, aby se svět mohl změnit.