ZACHOVANÝ A VYSVOBOZENÝ

„Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen“ (2. Timoteovi 4,18).

Slovo zachovat zde znamená „hlídat, ochraňovat, udržovat, zabezpečit, hájit“. Bůh říká: „Budu vás hlídat, ochraňovat, udržovat v bezpečí a hájit, takže satan na vás nebude moci. Já Sám vás předám do Svého nebeského království.“

Vidíte, jaký je ďábel lhář? Tvrdí, že vás dostane, a zatím Hospodin slíbil vás zachovat!

Nedávno jsem mi stalo něco neuvěřitelného. Vstal jsem brzy ráno k modlitbám a četl jsem si v obýváku Bibli. Vtom mi začal satan pronikat do mysli. Křičel na mě strašné, výhružné kletby: „Zničím tě! Tvá celoživotní služba Bohu byla k ničemu a teď, v posledních letech života, tě dostanu, sklíčím tě a srazím k zemi.“

Viděl jsem všechny ty evangelisty, které ďábel v posledních letech zbavil odvahy a zničil. Křičel na mě: „Dostal jsem je všechny a to milovali Ježíše stejně jako ty. Proč si myslíš, že jsi jiný? Jsi jen lhář a podvodník a bude jedině dobře, když tebe i tvou službu zničím.“

Byl to nejničivější útok, jaký jsem kdy zažil. Byl jsem přemožen – útok mi doslova vyrazil dech! Ale pak na mě sestoupil Boží Duch a já jsem povstal ve svatém hněvu, svázal satana a vyhnal ho pryč.

„Satane, jsi lhář a otec všech lží!“ zvolal jsem spolu s Božím slovem – a Boží slovo mě zbavilo veškerého strachu!

Milovaní, Pán chce pro vás udělat to samé. Necháte Ho? Poslechněte znova Jeho slovo: „On střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje“ (Žalm 97,10). Pán vás ohlídá, ochrání, zachová a uhájí přede všemi – až do dne, kdy se Ježíš vrátí.