JEŽÍŠOVA PŘÍTOMNOST

Cítí příchozí ve tvé domácnosti Ježíšovu přítomnost? Proniká vůně Ježíšovy svatosti tvou rodinou, tvým manželstvím, tvými vztahy? Přimlouvají se členové tvé rodiny v slzách, pláčou zdrceni, upřímně touží všechno napravit? Nebo tam vládne tělesnost?

Domácnost každého křesťana by měla být důležitým místem, horou oddělenou od světa a tělesnosti, svatou hodovní síní s Kristem. A přece tomu tak v mnoha křesťanských domovech není, protože tam ulpívá nečistota. Dovnitř vniká skrze internet a televizi oplzlost, násilí a bezbožnost.

Jak musejí být andělé udiveni, když jsou svědky takového zla v domácnostech, které by se měly zaobírat Ježíšovou přítomností. Velké množství křesťanů nyní tráví na internetu čas koketováním s pornem, stahováním erotických videozáznamů, jsou zabraní do prohnilostí v televizi a vlastně věnují svou pozornost filmům, které se rouhají Kristovu jménu. A potom se diví, proč se nad jejich domovem vznáší závoj duchovní smrti.

Prací Ducha svatého je přinášet a udržovat Kristovu přítomnost a moc v našich domovech, církvích a srdcích. Mnozí ale nepřestávají Ducha zarmucovat modlářstvím. Jaký má smysl modlit se za naše nespasené blízké, když jsou naše vlastní domovy nečisté?

Bůh chce konat celé řady ohromujících zázraků, které zaplaví naši mysl a naše srdce. A on to všechno naplánoval ještě předtím, než začal existovat svět. Jestliže vymyslel takový závazný plán, potom se tento plán musí uskutečnit a taky se uskuteční. A přece někteří nechodí k jeho hodovní tabuli. Jsou to ti vlažní, milovníci pohodlí, lidé zapletení do šílených potěšení světa – nikdo z nich na hostině nebude. 


Prorok Izajáš popisuje přítomné u hodovní tabule takto: „Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné“ (Izajáš 25:6). Hovoří o lidech, kteří se nespokojí s pouhým mlékem z Božího Slova. Tito služebníci milují kárání svého Pána. Hladoví po masité pravdě; po zbožném slovu od vyzkoušených pastýřů; po zprávě založené na ohni Ducha svatého. A hledají denně Boží Slovo pro své životy, žízní po ochutnávce Božího vyzrálého a přečištěného vína.