V NADCHÁZEJÍCÍCH DNECH

V nadcházejících dnech se mnoho lidí dostane do přítomnosti Krista a Jeho moci. Ti, kdo se k Němu plně navrátí - kdo vyznají hříchy, odpustí a ponoří se do modlitby a Jeho Slova - zažijí, že všechny jejich slzy se promění v radost. Všude na světě už tečou řeky slz těch, kdo už byli vysvobozeni. Po staletích v satanských poutech jsou z nich lidé uvolňováni a pláčou slzy pokání a chvály svému Zachránci.

Izajáš prorokoval, že když uvidíme Boží zázraky uprostřed nás, zvoláme, "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali; jásejme a radujme se z jeho záchrany!" (Izajáš 25:9) Izajáš byl tak nadšen tím, co viděl, že málem pukl údivem.

"Panovník Hospodin... pohanění lidu svého odejme ze vší země." (Iza 25:8) Slovo pohanění zde pochází z hebrejského kořene slova naznačujícího "potupu, prokletí". Popisuje tak satanské síly, které se vysmívají, haní a proklínají oddané věřící. Takové útoky přicházejí nejčastěji, když se modlíme za někoho blízkého, aby byl uvolněn z démonického sevření.

Možná už jsi tenhle pekelný výsměch slyšel. Dobírá si tě a říká, "Chlubíš se, že Bůh odpovídá na modlitby. Tak kde je jeho odpověď? Postil ses a modlil za svoje dítě celé roky a pořád ses ničeho nedočkal. Za celou tu dobu se nic nezměnilo. Nikdy nedojde spasení."

Pak přijde toto obvinění: "Je to všechno tvoje chyba. Sám jsi do něj zasel semínka vzpurnosti. Ty jsi zatvrdil jeho srdce." Milovaní, toto je ďáblovo nejoblíbenější pohanění Božích lidí a my ho nikdy nemáme poslouchat. Místo toho stůjme na jistotě Božího Slova: " ...na vší zemi zbaví svůj lid potupy". (Iza 25:8)