PODSTATA JEŽÍŠOVA POSELSTVÍ

Podstatou nejprvnější bohoslužby po Kristově vzkříšení bylo pokání. Petr řekl o Letnicích shromážděným zástupům: „Ježíš Nazaretský … byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili“ (Skutky 2:22-23).

Když to lidé uslyšeli, byli mocně usvědčeni. Kázání probodlo jejich srdce, protože tam působil Duch svatý celou svou mocí. A podle Ježíše Duch svatý přesně tak jedná. Ježíš řekl, že Duch svatý přijde „a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud“ (Jan 16:8).

Zástupy to natolik rozrušilo, že nedokázaly jednat. Náhle před nimi vyvstala otázka života a smrti. A tak volali k Petrovi a ptali se, co mají dělat. Petr odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů … Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení“ (Skutky 2:38,40).

Tento oddíl názorně ukazuje, že pokání je podstatou Ježíšova poselství. Jestliže v poselství není žádné usvědčení – žádná pravda o hříchu a vině, žádné zasažení srdce – potom tam jednoduše chybí Duch svatý. V takovém kázání prostě není přítomen.

Petr neměl v úmyslu se těchto zástupů o Letnicích dotknout. Jeho jediným záměrem bylo ukázat jim pravdu, a když Duch svatý zjevuje pravdu, dochází k usvědčení. Proniká hluboko a vyhání ze srdce vše, co tam nepatří.

Je politováníhodné, že se něco takového v současné době v Církvi neděje. V naší službě dostáváme jeden dopis za druhým, v nichž se opakuje stále stejná písnička: „Mám souseda, kterému měsíce svědčím. Beru ho do církve v naději, že uslyší slovo o svých okolnostech a o tom, že potřebuje Pána. Můj pastor ale nikdy neřekne ani slovo o hříchu. Není tam žádné usvědčující slovo, které by člověku objasnilo potřebu Ježíšovy moci, která by ho očistila a očišťující osvobodila od hříchu. Proto se můj soused cítí ve svém hříchu dokonce stále příjemněji.“

Jaká je to tragédie! Jak musí Boha zarmucovat, že je v církvích spokojeno se svými hříchy více lidí než ve světě. Podle Ježíše nemůže být nikdo zbaven hříchu – nikdo se nemůže podívat pravdě do očí – pokud není usvědčen přítomností a mocí Ducha svatého.