PŘÍVĚTIVÁ LÁSKA by Carter Conlon

Poté co zapřel Ježíše třikrát—přesně tak jak Pán řekl, že se stane—musel si Petr uvědomit, že není v jeho vlastních silách plnit Pánova přikázání. Ježíš řekl učedníkům, “Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:34-35).

Stalo se to až o dni letnic, kdy Duch Svatý sestoupil na 120 učedníků v horní místnosti, že Petr konečně vstoupil na místo, na kterém byl schopen následovat Ježíše. Najednou byl rychle na tržišti a začal mluvit statečně ke krvežíznivému zástupu. Byl k tomu uschopněn Božím Duchem, který byl dán druhým—dokonce těm, kteří odpírali své vlastní spasení. Byl to skutečně úžasný okamžik.

Když děláme věci podle Boží vůle, pak Bůh bude zajišťovat i naše potřeby. Bible nám říká: “Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.” (Skutky 2:41-45).

Věřící měli všechny věci společné! Byla tam taková vroucnost, takový křest Boží lásky, že lidé dokonce začali prodávat pozemky a domy a pokládali peníze k nohám apoštolů, aby je rozdělovali potřebným věřícím. Všude, kde Bůh vylije Svého Ducha, přijde shovívavost do lidských srdcí. Je to štědrá a shovívavá láska, která způsobuje, že lidé odhlédnou od svých vlastních potřeb a místo toho vidí potřeby druhých—což je naplnění tohoto nového přikázání.

__________

Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.