ZTRÁTA PÁNOVY PŘÍTOMNOSTI

Efezská církev popisuje ve Zjevení 2. kapitole, že přišla o přítomnost Kristovu. Tuto paralelu vidím v dnešním světě. Někteří z nejtvrdších lidí, které jsem poznal, pracovali v oblasti sociálního zabezpečení nebo agenturách zabývajícími se pomocí sociálně slabších. Tito lidé byli upřímní, oddaní pracovníci, ale bylo pro ně příliš bolestivé vydržet utrpení, kterého byli denně svědky. Stejná věc se může přihodit i křesťanům. Služebníci a laičtí pracovníci vidí podobně jako oni tolik bolesti a hříchu v lidech, kterým slouží, až se zatvrdí. Přesně tohle říkal Ježíš pastorovi v Efezu: „Kdysi jste byli k ostatním jemní a starostliví. Dávali jste lidem lásku a naslouchali jste jim. Ale teď jste ohluchli. Sedíte s nimi, ale zatvrdili jste se pro jejich pláč. Děláte svou službu jako ve šlapacím mlýně, bez života. Nemám na vybranou, musím vám odebrat svou přítomnost.“

Duchovně hladoví lidé nezůstanou tam, kde není zjevná Ježíšova přítomnost. Zoufale touží poznat jeho blízkost. A když ji nezažívají, odejdou někam jinam, aby ji našli. Dostávám mnoho dopisů se stejnou stížností: „Nemohu najít církev, která by byla plná Pánovy přítomnosti.“

Byl jsem svědkem tragického odpadnutí mnoha křesťanů, kteří zakusili tento pocit. Nikdy tuto církev nenašli a tak nakonec sedí doma a sledují kazatele v televizi. Nedostává se jim tak duchovního pokrmu a po čase ochladnou. Brzy potom opustí církev úplně. Zanedbávají shromáždění bratří, před čímž varuje Písmo (viz Židům 10:25) a oni se tak stávají úplně neteční ke Kristu a Jeho přítomnosti.

Říkám vám, že Bůh nebude chtít poslouchat od těchto lidí žádnou výmluvu. Ježíš se může stát pro tebe vším, pokud budeš dál udržovat osobním společenství s ním. Nezáleží na tom, jaký je stav tvé církve, ty máš usilovat o to, abys s ním trávil drahocenný čas. Potřebuješ pít hluboce z Jeho přítomnosti, pokud chceš, aby se k tobě dostalo Jeho živé slovo.

Ve světle Zjevení 1–3 se musí každý věřící ptát sám sebe: „Okradly mě mé dobré skutky – mé studium Bible a má služba – o čas s Ježíšem? Stále ještě po něm hladovím tak jako dřív? Nebo jsem o něco přišel?“