ZÁZRAKY PRO BOŽÍ LID POSLEDNÍCH DNÍ

Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící všechny národy“ (Izaiáš 25, 7).

Tento verš obsahuje dvě úžasná proroctví. První z nich se týká Židů. Rouška, o které zde Izaiáš mluví, je duchovní slepota, která halí srdce Židů už od dob Mojžíšových. O této slepotě hodně píše i apoštol Pavel:

„Jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí“ (2. Korintským 3, 16). „Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů…Vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost“ (Římanům 11, 25 – 26).
Pavel věřil tomu, co o Izaiáš o Izraeli prorokoval: že Vysvoboditel strhne závoj jejich slepoty. Zbývající část Židů se obrátí k Pánu a získá Jeho milost (viz 11, 30). Milovaní, toto proroctví se nyní naplňuje. Po celém světě se oči Židů otevírají pro Krista. Jeden světský časopis uvádí, že Židé teď získávají jiný pohled na Ježíše. Stačí jeden jediný pohled.

Ale Izaiášovo proroctví má ještě jeden význam, který se týká vaší nejužší rodiny. Vztahuje se na každého manžela nebo manželku, každé dítě nebo jiného člena rodiny, které satan zahalil rouškou duchovní slepoty. Dostávám mnoho dopisů od rodičů, kteří píší o tom, jak jsou jejich děti oslepeni nepřítelem. Vychovávali své děti v křesťanském prostředí, ale teď jsou rodiče nešťastní a zmatení. Říkají: „Nechápu, co se stalo. Prostě nevěří. Nic z toho, co jim řeknu, je nezasáhne.“

Pavel říká, že tyto mladé lidi oslepil bůh tohoto světa. Ztratili víru, protože nepřítel jim brání vidět světlo evangelia. Proto nemá smysl, aby se za tím rodič snažil vidět nějaký hlubší důvod. Je to všechno satanovo dílo. Chce, aby dítě zůstalo svázané, zmatené a v hříchu. Na takový problém nestačí poradenství, kázání ani žádné rodičovské strategie. Prostě a jednoduše je k tomu zapotřebí zázrak.

Náš boj musí být v Duchu. Všichni nakonec bojujeme proti bohu tohoto světa. A toho zlého ducha může zasáhnout jen hostina na HOŘE. Bude to vyžadovat Kristovu přítomnost v našich životech tak, jak jsme ji nikdy nepoznali. Pouze Ježíšova zjevná realita roztaví satanova pouta jako vosk a už nebudou mít žádnou moc nad našimi blízkými.