CO JE PRAVÉ PROBUZENÍ?

Nezáleží na tom, jaký druh manifestace považuješ za tzv. probuzení. Není to skutečný Boží pohyb, pokud není zaměřen na sklizeň. Déšť Ducha Svatého totiž vždy způsobuje sklizeň duší.
Bůh vylil Svého Ducha o Letnicích , aby svlažil a připravil půdu pro semeno evangelia. Duchem naplnění věřící byli vysláni z vrchní místnosti do celého světa získávat učedníky Ježíše Krista.
Po téměř dvou tisících let setí a růstu je nyní čas sklizně! Všichni, co až dosud zemřeli v Kristu, představují první ovoce rané sklizně. Pán stále trpělivě čeká na svou poslední ohromnou sklizeň.
“Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť” (Jakub 5:7).
“Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený” (Zachariáš 12:10). Tato pasáž hovoří o zaslíbeném pozdním dešti, který musí předcházet poslední sklizni.
Mnohá tzv. hnutí Ducha Svatého rychle zanikla, protože byla zaměřena na člověka – na dary, osobní rozvoj, štěstí. Ale pokud je toto hnutí skutečně z Ducha, výsledkem bude hlad po zasažení ztracených a padlého světa.  Ve skutečnosti Ježíš svázal sklizeň se ztracenými dušemi, když řekl: “Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň“ (Matouš 9:38).
Každé pravé vylití Ducha Svatého se zaměří na tuto Ježíšovu modlitbu. Těch několik málo pravých probuzení bylo ve všech případech požehnáno velkou sklizní.  Není skutečného probuzení bez velké sklizně ztacených duší!