ON JE HODEN NAŠÍ CHVÁLY - Gary Wilkerson

Teologové používají k popisu Ježíše zvláštní výraz; říkají, že je dokonalý. Být nedokonalý znamená zklamat, zhřešit, být vinný, namáhat se či přijmout myšlenku, že něčím můžete být podrážděni či znepokojeni. Ačkoliv měl Ježíš lidskou přirozenost, vše toto převýšila jeho Božská podstata. V Jeho očích nebylo žádosti a jeho srdce neznalo pýchu. To samo o sobě je nádherné. I ve své lidské podobě zůstal svrchovaný, jedno s Otcem (Matouš 18:18; Kolosenským 2:10).
Nyní si všimněte těchto krásných vlastností: Je zcela spravedlivý (Jan 8:46) a plný pravdy (8:16). Je spravedlivý a zároveň ospravedlňuje nás (Římanům 3:26). Jinými slovy, našel cestu, jak si uchovat svou spravedlnost a zároveň očistit nás od všech nespravedlivých skutků.
Je věčný, žije navěky (1. Timoteovi 1:17). Je hoden navěky naší chvály. On je láska (Jan 13:34), láska, která nemá hranice! Je všemohoucí – všemocný, bez jakéhokoliv nedostatku. Jeho ruce nejsou svázány ďáblem ani naší vůlí; má kontrolu nad každou situací v každý čas. Je všudypřítomný – na každém místě v každý jeden konkrétní okamžik. A je vševědoucí – zná počátek i konec.
Toto vše je v rozporu s falešným učením, které se jmenuje otevřená teologie. Ta tvrdí, že Bůh udělá jednu věc v historii a my uděláme jinou – že On reaguje na to, co my děláme, a dělá úpravy. Ne, nikdy! Když byl Ježíš ukřižován, Bůh se pasivně nedíval a neřekl: „Raději bych měl něco udělat, abych to vykoupil.“ Měl v mysli oběť Beránka dlouho před stvořením. On má veškerou autoritu a jeho soudy jsou bezchybné. Stručně řečeno, je krásný – je touhou všech národů!
Možná si myslíte, že chápete určité zákonitosti týkající se Ježíše, jako je druhý příchod či teologie posledních dní. Ve skutečnosti můžete znát tyto věci od začátku až do konce, v celé podstatě či povrchně, od tisíciletého království až po období po soužení – a to je v pořádku. Ale nikdy nebudete schopni plně pochopit Ježíšovu krásu – Jeho spravedlnost, Jeho lásku, Jeho svrchovanost a Jeho věčnou podstatu.