"ROZNĚCUJ NÁS, PANE" - Jim Cymbala

Pavel napsal věřícím do Tesaloniky: "Plamen Ducha nezhášejte." (1. Tesalonickým 5:19) Kupodivu ačkoli je Duch svatý plně Bohem, věřící jako já nebo ty zcela reálně mohou přerušit Jeho práci a zhášet Jeho svatý oheň. 
Hodně lidí zcela nesprávně věří, že cokoli Bůh chce udělat, to také udělá. Vezměme ale v úvahu Ježíšovo pozvání adresované Jeho vlastnímu sboru v Laodiceji: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." (Zjevení 3:20) Pokud On je Kristus a pokud On chce vejít dovnitř, proč jednoduše nevejde? Proč se obtěžuje klepáním a dotazováním? Je to tajemství Boží svrchovanosti a naší svobodné vůle. Musíme Mu odpovědět, jinak mineme Jím plánované požehnání. 
Jednou Pavel řekl Timoteovi, že má rozdmýchávat uhlíky, aby oheň zůstal hořet (2. Timoteovi 1:6). Potřebujeme dělat totéž! U některých z nás uhlíky jen slabě září, potřebujeme o ně pečovat, rozněcovat je a rozdmýchávat, aby se plameny rozhořely.
Potřebujeme oheň Ducha svatého, který proměňuje naše životy a náš místní sbor. Potřebujeme oheň, který by se šířil obcemi a městy. Aby se šířil v takové míře, že by byl oslaven Kristus. Kéž je toto dnes naše modlitba: "Pošli oheň, Bože. Spaluj, pronikej, proměňuj, obnovuj, osvětluj. Udělej to, co jsi zaslíbil, protože očekáváme v Ježíšově jménu."
Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.