PEVNĚ SE DRŽTE

„Proto, jak říká Duch svatý: Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, den pokušení na poušti“ (Židům 3:7–8).
“Když máme tak úžasného velekněze – Božího Syna Ježíše, který vešel až do nebe – držme se pevně svého vyznání.“ (Židům 4:14).
Pevně se držet víry je klíčové, protože nevíra je hřích, který nejvíc zatvrzuje. Izrael zatvrdil své srdce „při vzpouře … na poušti“ (Židům 3:8). Toto se stalo během období testování Izraele, kdy musel projít ohnivými zkouškami. Během tohoto těžkého času se zdálo, že Boží sliby selhaly. A když se zdálo, že Pán už neodpovídá na jejich volání, začali Mu vzdorovat.
Něco podobného se stalo mnoha křesťanům této generace. Mluvil jsem s věřícími, kteří byli kdysi horliví, ale nyní mají zatvrzelé srdce. Toto jsou lidé, kteří kdysi věrně chodili s Pánem. Věřili Jeho Slovu, založili svůj život na biblické pravdě a hořeli pro Ježíše. Pak přišla krize. Volali na Boha v čase jejich zoufalé potřeby, ale jejich modlitby nebyly zodpovězeny podle časového plánu, který měli v hlavě. V hněvu teď obviňují Boha: "Ty jsi mě zklamal!" Dnes tihle lidé nechtějí slyšet slovo, které říkám.
Jiní byli sváděni bezbožnými přáteli. Boží milost je jim stále k dispozici, Jeho milosrdenství se rozšířilo, ale za ten čas je zatvrdilo potěšení z hříchu.
Bože, pomoz nám v těchto nejistých dnech dbát na to, aby se nikdo z nás v den naší zkoušky nezatvrdil! Možná si myslíte, že byste nikdy nemohli ztvrdit své srdce, ale těžké časy a zkoušky přijdou na všechny, kteří následují Ježíše. Nikdo není ušetřen. Proto "dnes, jestliže uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte své srdce" (Židům 4:7).
Nyní je čas smířit se s Bohem, protože současná generace ztratila Boží bázeň.