PEVNĚ STÁT

"Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili - kéž jim to není počítáno! Pán ALE stál při mně a posílil mě,.... a Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen". (2. Timoteovi 4:16-18)
Slovo ALE, které Pavel použil v tomto textu, je tu ve významu "přesto". Říká nám, že "Pán stál při mně a posilnil mě, přes všechny ty těžké časy, kterými jsem procházel." Pavel věděl, že když se přimkne k Pánu, Kristus při něm bude stát.
Apoštol Pavel prohlašuje: "Kamkoli jsem se obrátil, našel jsem jen trápení a bolest. Ale i tehdy, když mě ostatní zklamali - když jsem byl sám a kolem mě jen utrpení - Pán ke mně přišel a nalil mi do žil svou sílu. Zbavil mě strachu. Dal mi jistotu, že mě ochrání před vším zlem dokud nepřijdu do nebe.
Pavel měl radost, když viděl, jak jeho duchovní děti začínají chápat ono "přesto" ve svých životech. Rok za rokem mohl vidět, jak je Pán posiluje a dává jim sílu stát pevně uprostřed i těch nejtěžších zkoušek. 
Moji milí, tuto jistotu a sílu nemůžete získat nikde jinde, než v přítomnosti samotného Pána. Víme, že Pavel byl v neustálém společenství s Kristem skrze modlitbu a proto s ním zlé zprávy nebo zkoušky nemohly otřást. Pokaždé, když Pavel čelil dalšímu utrpení, utíkal k Pánu v modlitbě a Pán odlehčil jeho srdci.