TLAK ČINIT DOBRÉ

List Titovi nám sděluje, že milost, která nám je dána, je moc nad hříchem, abychom mohli žít rozvážně a svatě. “Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista” (Titus 2:11-13).
Už od Letnic je zde zázračné měřítko této milosti v Božích lidech. Duch Svatý seslal usvědčení z hříchu na všechny národy, uče věřící každé rasy a jazyka, jak opustit bezbožnost a světské zádosti. Výsledkem jsou lidé žijící rozvážně a svatě, toužící po příchodu Ježíše.
Bible říká v Zachariáši 12:10, že Duch Svatý bude vylit jako „duch milosti a modliteb.” Věřím, že tento duch milosti zcela obrátí Boží lid ze světskosti a způsobí v něm volání po čistotě srdce.
Budeme svědčit, usvědčovat z hříchu a kázat pokání více než kdykoliv v historii. Veškerá nepravost, bezbožnost a bláznovství budou odhaleny a všichni v Božím domě budou pod tlakem činit dobré.
Volal mi jeden drahý bratr v Kristu, vedoucí. On a další služebníci se scházeli, aby hledali Pána, a Duch Svatý brzy začal odhalovat hřích v jejich středu. Několik z těchto služebníků bylo propuštěno a tento bratr mi řekl: „Teď, když sestoupil Duch Svatý, je tu tlak činit dobré.”
Jeho výrok mě zasáhl, že jsem jej nemohl setřást: tlak činit dobré. Když Duch Svatý sestoupí a odhalí hřích, ti, co byli vlazí či žili v kompromisu, jsou usvědčeni.
Milovaní, tlak opustit hřích a činit dobré bude sílit v Boží církvi posledních dní.