POUŽÍVEJ BOŽÍ SLOVO, ABY ROSTLA TVÁ VÍRA

Duch svatý mi objasnil, že veškeré mé modlitby jsou naprosto k ničemu, pokud se nemodlím ve víře. Mohu plakat, postit se, přimlouvat se, zoufale hledat řešení a usilovně zápasit na modlitbách, přesto to nemá na Pána vůbec žádný vliv – pokud tak nečiním s prostou dětskou vírou.
Boží Slovo říká: „Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane“ (Jakub 1:7).
Pán nám přikazuje, abychom Mu důvěřovali. A přece mu často důvěřujeme tak málo, s velmi malou vírou v Jeho ochotu a touhu vyslyšet naše srdceryvné volání. Až se dostaneme do nebe, budeme žasnout, neboť zjistíme, kolik požehnání, pokoje a moci jsme měli k dispozici, avšak nepřivlastnili jsme si je kvůli své slabé víře.
Jsem velice pohnut Duchem svatým, abych tě vyzval k růstu tvé víry. Požádej Pána, aby tvou duši zaplavil důvěrou v Jeho ochotu nadměrně vyslyšet tvé upřímné modlitby.
Chceš růst ve víře? Až se opět půjdeš modlit, použij k rozmluvě s Pánem níže uvedené biblické texty. On své vlastní Slovo nezapře.
  • „Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce!“ (Žalm 62:9).
  • „Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost“ (Žalm 91:4).
  • „Přichází den strachu, já však doufám v tebe“ (Žalm 56:4).
  • „Všechny Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají“ (Přísloví 30:5).
  • „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat … a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem“ (Jeremjáš 29:11-13).
Vytrvej ve víře! On tě vyslyší … a brzy!