ON ODPOVÍDÁ MILOSTÍ

Po léta byli lidé zvyklí slyšet mě kázat pokání a svatost a začali se mě vyptávat, když se mé zprávy začaly zaměřovat více na milost, usmíření a naději. Je pro to jednoduché vysvětlení.
Když jsem cestoval jako evangelista, neměl jsem příležitost poznat lidi, kterým jsem kázal. Nikdy jsem nebyl na jednom místě dost dlouho na to, abych objevil všechna zranění, potřeby a břemena Božích lidí. Ale nyní jako pastor v Times Square Church slyším z první ruky o všech těch problémech a pokušeních lidí v kongregaci, stejně tak jako v jiných církvích po celém světě.
Milovaní, objevil jsem, že Boží lidé si hluboce ubližují. Jsou pokoušeni, zkoušeni a podrobeni velkým protivenstvím a starostem. Problémy v rodinách jsou ohromné. Mnoho ovcí sténá v trápení a bolesti — zranění, žízniví, duchovně zmrzačení, žijící od krize ke krizi.
Bůh mi jasně zjevil, že já nemohu bít zraněné ovce. Místo toho je potřeba jemná milost. Dokonce i ohnivý prorok Jeremjáš křičel: “Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil” (Jeremjáš 10:24). Jeremjáš říkal: “Pane, buď ke mně jemný, protože nejsem ve stavu, kdy mohu slyšet hněv nebo zlobu, nebo budu snížen k ničemu.”
Bůh nikdy nepoužije své slovo, aby tě zničil a zdeptal. Všechno, co On žádá od svých lidí je kajícný, zlomený duch. On odpovídá na naši plakající potřebu milostí.
Odpočívej v Jeho milosti a lásce, protože On má slitování se svými dětmi.