BEZ MOCI - Jim Cymbala

Miluju pohled na budovy na Manhattanu, obzvlášť v noci, kdy svítí všechna světla. Je úžasné vidět všechny ty budovy plné lidí, aktivit a nápadů a přitom vědět, že co se zrodí zde, neovlivní jen New York City, ale celý svět. Nicméně bez ohledu na to, jak vlivný New York City a jeho obyvatelé mohou být, pokud vypadne elektřina - což se běžně stává při výpadku proudu - vše je zmařeno. Budovy jsou k ničemu, aktivity ustanou a nápady zanikají v temnotě. Bez energie je všechen potenciál zbytečný.
To stejné platí pro nás věřící. Pokud nemáme přístup k duchovní moci, jak můžeme dosáhnout toho, co je třeba vykonat? Moc překonat hřích. Moc vítězit nad duchovními nepřáteli, kteří na nás útočí. Moc vydržet těžkosti a soužení. Moc mluvit. Zmocnění k modlitbám. Svědectví v moci. Není právě duchovní zmocnění to, co v dnešní době nejvíc potřebujeme?
Je zajímavé, že se poslední slova vzkříšeného Krista před jeho nanebevstoupením týkají právě duchovní moci. "A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti." (Lukáš 24:49). Jako kdyby Ježíš pohlédl do budoucnosti a věděl, že ani správné evangelium nebude stačit. Bez zmocnění, které může dát jen Duch Svatý, budeme čelit tolika satanovým překážkám, že se naše svědectví nikdy nebude  dotýkat světa v moci. 
Jim Cymbala začal svou službu v Brooklyn Tabernacle s méně než dvaceti členy v malé opuštěné budově v problémové části města. Jim je rodákem z Brooklynu a také dlouholetým přítelem Davida a Garyho Wilkersonových.
Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.