BEZPEČNÝ SLIB

Když čekáme na jeho jednání ve víře, tak musíme důvěřovat, že  slyší nářek našeho srdce: "Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně . . . vždyť Pán je plný soucitu a slitování" (Jakub 5:10-11). Bůh je velmi pohnut našimi slzami a naším úpěním. On slyší náš pláč.
Ježíš dal pro tyto poslední dny bezpečný slib.
Kristus nám zanechal nádherný slib, že se o nás bude starat v těch temných dnech, kterým svět nyní čelí. Říká všem, kteří berou svůj kříž a následují ho: "Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země" (Zjevení 3:10).
Ježíš říká v podstatě: "Když vás svět zkoušel, zůstali jste věrni. Radostně jste čekali na mě až věci vyřeším. Nyní, když je všude kolem zmatek a svět je zkoušen, uchráním vás od toho. Už jste dokázali, že mi budete důvěřovat, ať přijde cokoliv!"
Zářící Kristovi svědci v těchto posledních dnech budou pokorní lidé, kteří si vyzkoušeli, že on je věrný. Nejenže prohlašují: "Bůh má vše pod kontrolou," ale oni mu vlastně dovolili mít kontrolu nad jejich životy. A všichni kolem nich to viděli! Krása jejich svědectví přitáhne mnohé k Hospodinu. A jejich svědectví je toto: "Nemusejí se bát zlé zprávy, jejich srdce pevně doufá v Hospodina" (Žalm 112:7). Amen!