PŘIPRAVEN ODPUSTIT

Známe příběh o tom, jak král David upadl do hrozného hříchu, spáchal cizoložství a zakryl ho vraždou. Navíc víme, že David byl plný Ducha svatého, musel být proto ze svých činů velmi zoufalý.
Přišel za ním prorok Nátan a řekl mu: „Potupil jsi Hospodinovo jméno.“ David nemohl tak dlouho nést tíhu hrozných skutků, které spáchal, a ihned se přiznal a činil pokání. Zatímco naříkal, Nátan ho ujistil: „Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš“ (2. Samuelova 12:13).
Slyšet toto ujištění však Davidovi nestačilo. Víte, je jedna věc, když je vám odpuštěno, něco úplně jiného je však být svobodný a v pokoji s Pánem. David věděl, že odpuštění je ta jednoduchá věc. Nyní chtěl uvést věci s Bohem do pořádku a získat zpátky svou radost. Proto volal: „Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!“ (Žalm 51,13).
Žalm 51 byl napsán, když David vzpomínal na milosrdného a shovívavého Hospodina. V úvodním verši volá po Božím laskavém odpuštění: „Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti“ (verš 1).
David přesně věděl, co dělat. Volal k Pánu! „Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása“ (Žalm 34,6).
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho…Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil“ (Žalm 34,16.18).
Milovaní, vaše vítězství v každé bitvě je naučit se získat tu jistotu: Nezáleží na tom, jak hluboko jste spadli – sloužíte Pánu, který je připraven vám odpustit. Opravdu, On touží po tom vás uzdravit. Má k vám více lásky, než kdy budete vůbec potřebovat.