ZJEVENÍ BOŽÍ LÁSKY

Na mnoha místech v Bibli můžeme číst krásná slova vyřčená mnohými Božími služebníky: „Váš Bůh je milostivý, přívětivý, vlídný, hotový odpustit, plný milující dobroty, pomalý ke hněvu.“ Tato slova o Boží milující dobrotě jsou citována znova a znova mnohými muži jako Mojžíš, Jonáš, David, proroci a apoštol Pavel (viď Exodus 34:6, Deuteronomium 4:31, Jonáš 4:2, Joel 2:13, Římanům 2:4).
Někteří křesťané můžou být překvapeni, když zjistí, že Mojžíš mluvil o Boží milující dobrotě. Přece byl známý jako zákonodárce, který Božímu lidu předával přísná napomenutí o poslušnosti vůči Božímu zákonu. Varoval lid před odmítnutím cesty spravedlnosti, aby je nestihl soud Boží.
Nicméně Mojžíšovi byla zjevena Hospodinova milující dobrota. Jak se dozvěděl o této stránce Božího charakteru? Hospodin mu to zjevil v oblaku Jeho přítomnosti.
„Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích“ (Exodus 34:5-7, moje kurzíva).
Dokonce, i když Mojžíš varoval před Božím soudem, nikdy nezapomínal na tuto důležitou stránku Hospodinova charakteru. Mojžíš nabádal lid: „Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou“ (Deuteronomium 4:30-31).
Pán nám v podstatě o Jeho jednání s námi, když selžeme, říká toto: „Podívejte se na moje jednání s mými dětmi. Selhali znovu a znovu. Ale pak prosili, začali se mnou komunikovat. A moje srdce je pohnuté slzami mých dětí. Když se ke mně vrátí, mám s nimi soucit a slitování. Tohle je moje přirozenost. Jsem dotčen pocitem jejich slabosti.