ÚPĚNLIVĚ VOLALI K BOHU

Bible zaslibuje, že je možné porozumět Boží milosti a lásce. Co je klíčem k onomu porozumění? Král David řekl: "Kdo je moudrý, bude tyto věci zachovávat a porozumí Hospodinovým milosrdným činům." (Žalm 107:43)
Davidovi se dostalo úžasného zjevení Božího milosrdného odpouštějícího srdce. A dostalo se mu ho jednoduše tak, že se podíval na Boží jednání vůči Jeho milovaným dětem v minulosti. Takto o tom David vypráví:
"Hladověli a žíznili, klesali na duši. Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, vysvobozoval je z jejich úzkostí a vedl je přímou cestou... Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná." (Žalm 107:5-9)
Když se děti Izraele zatoulali daleko od Boha, dostali hlad, žízeň a byli ztracené ve svém hříchu. Ale pak volali k Pánu a co se stalo? "Duši lačnou nasytil a duši hladovou naplnil dobrými věcmi." (Žalm 107:10)
Přesto znovu ve vzpouře uklouzli a upadli ještě níž. A znovu čteme: "Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, .... Poslal své slovo a uzdravil je". (107:19-20)
A znovu se Boží lid dostal na scestí a nevěděl, jak dál. V jejich ztrápených duších zuřila bouře, "když ale ve své tísni úpěnlivě volají k Hospodinu, vyvádí je z jejich úzkostí. Proměnil bouři v utišení." (107:28-29)
A Davidova reakce na toto zjevení? "Podívejte, jak snadno se Boží srdce ustrne. Jak rychle odpovídá na volání svých dětí. Jeho milost je nekonečná."