SAMOTNÉ POSELSTVÍ NESTAČÍ - Jim Cymbala

Učedníci dychtivě toužili začít evangelizovat, Ježíš jim ale nařídil, aby „zůstali ve městě, dokud nebudou vyzbrojeni mocí z výsosti“ (Lukáš 24:49). Ježíš věděl daleko lépe než učedníci, že pro svoji práci budou potřebovat více než horlivý intelekt, lidské nadání a upřímné srdce. Oni Ježíše poslechli a čekali v horní místnosti modlíce se, zpívajíce a chválíce Boha.
„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat“ (Skutky 2:1-4).
Duch byl vylit přesně, jak Ježíš slíbil. To, co předpověděl prorok Joel, se naplnilo. „A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny“ (Skutky 2:17). To znamenalo, že bude dostupná nová schopnost. „Dostanete sílu Ducha svatého“ (Skutky 1:8). Tato úžasná moc z nebe byla na zemi potřeba k budování Kristova království.
Věřili tito učedníci upřímně v Ježíše, když čekali v Jeruzalémě? Ano. Měli správné učení? Ano. Mohli jít a kázat bez Ducha svatého? Jsem si jist, že chtěli, Ježíš však věděl, že nejsou připraveni. Znal moc nepřítele, které budou muset čelit, překážky a odpor. Byla-li moc Ducha svatého potřebná tehdy, změnilo se něco v dnešní době? Může cokoli kromě moci Ducha svatého skrze nás bořit zdi nevíry a lámat moc hříšného chování, když sdílíme evangelium?
Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.