POSTAČUJÍCÍ MILOST

O dobách Mojžíšových písmo říká: „Po čtyřicet let ses o ně na poušti staral, nic jim nescházelo, pláště jim nezvetšely a nohy jim neotekly... Dobyli opevněná města a žírnou zemi a obsadili domy plné všelijakých dobrých věcí, vytesané nádrže, vinice, olivoví a množství ovocného stromoví. Jedli a nasytili se, ztučněli a žili v rozkoši z tvé veliké dobroty“ (Nehemjáš 9: 21,25).
Radujete se z Pánovy dobroty k vám? Nebo si možná v srdci spíš říkáte: „Bůh ke mně nebyl dobrý. Mnohé v mém životě se ještě nevyřešilo. Mé modlitby nebyly vyslyšeny.“
Když byl Bůh schopen provést tři miliony Izraelců pouští bezpečně, pochybujete, že se o vás může postarat? Možná obdivujete Boha, jak se postaral a ochránil Izrael, ale když se podíváte na svůj život, litujete se.
Izrael nebyl nikdy přesvědčen, že jejich potřeby budou naplněny, když budou Hospodinu důvěřovat úplně. V tomhle slova smyslu nebyli svatým lidem. Naopak byli neposlušní, nestydatí a nevěrní. Jednou jim Mojžíš dokonce řekl: „Co vás znám, jste neposlušní, reptáte a jste národ tvrdé šíje.“
Ale když ten stejný Izrael zavolal k Hospodinu, on přišel a odpověděl jim. Měl s nimi milosrdenství. Řekněte, neodpoví Pán těm, kteří zanechali modlářství a následují ho celým, nerozděleným srdcem?
Možná tomu těžko věříte. Hluboko uvnitř nejste přesvědčeni, že Bůh má pro vás všechno, co potřebujete a také vám to poskytne. Obviňujete ho, že i když má všechnu moc a schopnost postarat se o vás, tak to před vámi skrývá.
Nezáleží na tom, jak velký je váš problém, nebo jak matoucí je bludiště, ve kterém se snažíte najít správnou cestu. Pokud budete věrně čekat na Ježíše, dá vám moudrost, vedení a milost potřebné ve zkouškách. Vždy má cestu připravenou pro ty, kteří mu plně důvěřují. A vždy se o vás postará.