HOSPODIN MÁ ZASLÍBENÍ VE SVÝCH DĚTECH

Zde je mocná zbraň pro každého následovníka Ježíše: Plač! Volej z celého svého srdce, jako to dělal David (Žalm 34:7) Jdi za Pánem a vyznej svůj hřích a dožaduj se jeho milující laskavosti, říkej, “Pane, vím, že mě miluješ a jsi připraven mi odpustit. Kám se nyní před tebou.”
V tom momentě, kdy toto vyznáváš, jsi před Bohem očištěn. Je zbytečné si myslet, že můžeš jakkoliv vyplatit svůj hřích. Bůh tě miluje tak moc, že dal svého Syna, Ježíše, který již za vše zaplatil. Tvůj soucitný, milující Advokát ti touží pomoct a říct ti, “Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“ (1. Janův 2:1)
Když jsem byl na procházce se svou malou vnučkou Tiffany, kráčela po betonové zdi a já ji držel zezadu, abych zabránil jejímu pádu, ale ona se snažila mou ruku setřást. Nakonec jsem ji pustil a ona se svalila, ačkoliv si neublížila. Když spadla, neopustil jsem ji, samozřejmě. Neřekl jsem, “Podívej se na to, co jsi udělala. Nejsi už moje!” Žádný milující prarodič by toto neudělal.
Pán mi skrze tuto zkušenost ukázal, “Davide, ty si dovoluješ tolik lásky vůči tomuto dítěti. Ale mnohdy mi nedovoluješ, abych tě měl taky takto rád. Bobtnáš pýchou nad svými dětmi, ale mnohdy mi nedovoluješ, abych já byl pyšný na tebe.”
Slyšel jsem, jak Pán ke mně mluví něžným hlasem. Říkal, “Synu, požehnej mi. Požehnej mému srdci!” Nikdy nikdo mi neřekl nic lepšího. A nyní vím, že toto konkrétní slovo je pravdivé. Hospodin má zalíbení v Jeho dětech. Žalm (147:11)