ŽIVOT V HOJNOSTI - Gary Wilkerson

„Svévolný posel propadne zkáze, kdežto věrný vyslanec přináší zdraví“ (Přísloví 13:17).
Co přináší věrný vyslanec? Přináší zdraví!
Jak někdo přináší zdraví? Přináší neuzdravený člověk zdraví? Přináší zdraví druhým zraněné srdce či někdo nedbající na stav svého srdce? A co ten, kdo se potýká s vlastními emocemi? Přináší takový misionář zdravé evangelium cizí zemi? Městu podobnému tomu, kde žiješ?
Když říkáme: „My jsme misionáři …,“ toužím po tom, abychom byli zdravými misionáři. Pak budeme přinášet zdraví; pak budeme věrnými vyslanci.
Uvažujme nad tím, co činíme pro to, abychom byli věrní. Ano, přinášíme evangelium světu kolem nás, a také přinášíme pomoc potřebným. Avšak v prvé řadě musíme být věrní ve svém vlastním srdci. Musíme mít před Pánem silné a zdravé srdce.
Netoužíš snad po tom, můj příteli? Netoužíš být uzdraven a svatý a zdravý a mít ve svém nitru silnou duchovní pohodu? Nepřeješ si snad ráno se vzbudit živý a mít radost a pokoj a tu hojnost, kterou zaslíbil Ježíš?
On řekl: „Já jsem přišel, abych vám dal život, a to průměrný život, abyste mohli žít život chudý a ve zraněních … a v hněvu … a v těžkostech.“ Počkat! Opravdu to Ježíš řekl?  Anebo řekl: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti“ (Jan 10:10)?
Život v hojnosti! Zdravý! V plnosti! Aktivní! Rozhodný! Odvážný! Měli bychom usilovat o to, abychom se stali křesťany, kteří poznávají, že tato moc vychází z uzdraveného srdce, tj. srdce zdravého a nerozpolceného v Pánu.