BŮH NÁM POMÁHÁ, ABYCHOM NEREPTALI A NESTĚŽOVALI SI

Toto je nyní mou denní modlitbou. Jak se rozšiřuje strach a hojně se vyskytuje nejistota, modleme se k Duchu Svatému, aby nám ukázal, že reptání a stížnosti jsou známky netrpělivosti a nedůvěry vůči našemu věrnému Pánu.

V 17.kapitole Exodu nazývá Mojžíš reptání „pokoušením Boha“. Děti Izraele byli v Refidim a neměli vodu k pití. Tábořištěm se šířila pochybnost plynoucí z nevěry! Lidé zapomněli na všechna svá minulá vysvobození z úzkosti a začali znovu pochybovat, zda je Bůh s nimi. Volali: „Bože, proč jsi nás vyvedl z Egypta? Proč jsi nás tam nenechal zemřít a přivedl nás na toto místo, abys nás zahubil?“

Chystali se Mojžíše kamenovat. Ve svém velkém slitování jim Bůh dal vodu ze skály, ale přiměl je nazvat to místo Massa a Meriba – reptání a stížnost. Mělo to být pro Izrael nezapomenutelné místo.

Cítíme, že máme právo reptat a stěžovat si, protože naše jednotlivá utrpení jsou tak bolestná, tak těžká. Někdy jsem vinen tímto pokoušením Boha, ale když jsem četl znovu 17.kapitolu Exodu, mou duši sevřela zbožná bázeň – „Bůh bere tuto záležitost velmi vážně.“

Natolik nás v minulosti prokoukl a prokázal nám pokaždé svou věrnost. Otázkou zůstává, kdy mu budeme plně důvěřovat? Kdy budeme plně důvěřovat jeho slibu, že nás opatruje, miluje, že je Otcem, opatrovníkem? Potřebujeme Ducha Svatého, aby nám v tom pomáhal.

Prosím, nereptejte a nestěžujte si, neboť všichni, kteří vytrvají pevně ve víře, budou požehnáni. Bůh mi pomáhá brát si to k srdci v době zkoušky, která je přede mnou. Můžeme činit cokoli skrze Krista, který nás posiluje.

Kdybys jen věděl, jak všechno skončí k Boží slávě, spočinul bys v jeho Slovu.