OBNOVA

Dny pohanů jsou téměř u konce. Bůh nás mnohokrát varoval, že Duch nebude navždy usilovat o rebely. Ale dříve než tato generace projde posledním soudem Všemohoucího Boha, je prorokována velká obnova. „Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky – mé veliké vojsko, které jsem na vás vypravil“ (Joel 2:25).

Žalmista David říká, že zbožný „je jako strom zasazený na břehu řeky, který přináší své ovoce ... s listy, které nikdy neuvadnou ... a cokoli činí, se podaří (Žalm 1:3). Ale tento slib je jen pro ty, kteří se zcela oddělili od bezbožných, a kteří odmítají chodit po cestách hříšníků. Je to jen pro ty, kteří se věnují studiu Božího slova a meditují nad ním ve dne i v noci.

„Jinak se ale povede ničemným,“ říká David (ve 4. verši). Stanou se slabými a povadlými, unášenými každým větrem a vlnou. Ti co činí kompromisy jsou přirovnáni k uschlých stromům, nemocným a ničeným každým myslitelným druhem červů.

To je obrázek mnoha dnešních křesťanů. Zanedbávají čtení bible, jsou příliš zaneprázdněni, aby se modlili nebo budovali sebe sama ve víře. Více a více se přátelí s bezbožnými a stávají se opovržlivými.

Vojsko larev užírá životy zástupů odpadlých křesťanů. Navenek se jeví jako stromy vysázené u vody - ale vnitř jsou poškozené, slabé, nemocné. Nenesou už ovoce! Jsou vyschlé duchovně. Larvy odvedli svou destruktivní práci na kůře stromu. Tak je to i s hříchem – rozežírá a ničí hluboko uvnitř těch, kteří zbloudili od Pánovi přítomnosti.

Bůh nám řekl, jak způsobí tuto skvělou obnovu. Za prvé, vylije svého Ducha svatého tak hojně, že to přinese nazpět zdraví a sílu všem stromům v jeho lese. Červ hříchu začne ztrácet svou moc jakmile se Boží lid vrátí zpátky ke čtení Bible. Mocné zjevení Pánovi nové smlouvy učiní Boží lid odvážným jako lev. Ano - věřte tomu, že probuzení duchovní síly a božího zdraví bude na nás vylito přímo seshora.