POKOUŠENÍ BOHA?

Když stál Ježíš na vrcholku chrámu, satan mu zašeptal: „Kupředu – skoč! Jestli jsi skutečně Boží syn, Bůh tě zachrání.“

„A (ďábel) mu řekne: Jsi-li Syn Boží , vrhni se dolů, vždyť je psáno: Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen“ (Matouš 4:6).

Vidíš v tom satanův blud? Vyčlenil z Písma jeden slib – a pokoušel Ježíše, aby na tom postavil celý svůj život. Navrhoval: „Říkáš, že Bůh je s tebou. No tak mi to dokaž. Tvůj Otec mi už dovolil tě soužit. Kde je v tom jeho přítomnost? Můžeš dokázat, že je s tebou, když hned teď skočíš. Pokud je Bůh s tebou, poskytne ti měkké přistání. Pak na tom můžeš založit svou důvěru. Pokud ne, snad by bylo lépe, kdybys zemřel, než abys pokračoval udiven, že jsi na to sám. Potřebuješ zázrak, který by prokázal, že Otec je s tebou.“

Jak Ježíš reagoval? Prohlásil: „Je také psáno: Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého“ (Matouš 4:7). Co přesně zde Ježíš mínil výrazem „pokoušet Boha“?

Příkladem je starověký Izrael. Desetkrát sám Hospodin prokázal svou věrnost Izraelitům. Boží lid dostal viditelný důkaz, že je jejich Pán s nimi. A přesto se lid pokaždé ptal na to samé: „Je Bůh uprostřed nás nebo ne?“ Bůh to nazývá „pokoušením jeho“. Ježíš používá tutéž frázi – „pokoušení Boha“ – když odpovídá satanovi. Co nám to říká? Ukazuje nám to, že je závažným hříchem pochybovat o Boží přítomnosti. Nemáme pochybovat, zda je s námi.

Na Izraeli nám Bůh ukázal úplný souhrn důkazů. Zaprvé, v jeho Slově máme četné sliby o jeho blízkosti k nám. Zadruhé, máme svou vlastní osobní zkušenost s Bohem – svědectví o mnohých jeho minulých osvobozeních v našich životech. Zatřetí, máme Bibli plnou svědectví o Boží přítomnosti v minulých staletích.

V Bibli je to jasné: Máme chodit s Bohem vírou a ne viděním. Jinak skončíme jako nevěrný Izrael.