SMĚLOST VSTOUPIT DO BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI

„Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony…Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry“ (Židům 10: 19-20,22).

Existují dvě stránky Kristovy činnosti na Kalvárii. Jednou stránkou je zisk člověk a tou další zisk Boha. Jednou získává hříšník, zatímco podruhé získává Otec.

Jsme dobře obeznámeni se ziskem na straně člověka. Kristův kříž nám poskytuje odpuštění našich hříchů. Je nám dána moc vítězství nad veškerým otroctvím a nadvláda nad hříchem. Jsme zásobováni slitováním a milostí. A samozřejmě je nám dán slib věčného života. Kříž nám dává prostředky pro únik z hrůz hříchu a pekla.

Děkuji Bohu za tento zisk z kříže pro lidstvo a za podivuhodnou úlevu, kterou přináší. Raduji se, že je to kázáno týden za týdnem v církvích po celém světě.

A přece existuje ještě jeden zisk z kříže, o němž víme velmi málo. A tím je zisk Otce. Velmi málo rozumíme potěšení Otce, které je možné skrze kříž. Je to potěšení, které má, kdykoli získá do svého domu marnotratné dítě.

Pokud je vším, na co se soustředíme ohledně kříže, odpuštění – pokud je to konečný cíl našich kázání – potom postrádáme důležitou pravdu, kterou nám Bůh křížem zjevuje. Existuje plnější pochopení, které musí souviset s jeho potěšením. Tato pravda poskytuje Božímu lidu o mnoho více než jen úlevu. Přináší svobodu, odpočinek, pokoj a radost.

Podle mého názoru se většina křesťanů dozvěděla, že může směle přicházet před Boha pro odpuštění, pro doplnění potřeb, pro odpovědi na modlitby. Ale nedostává se jim smělosti v tomto aspektu víry – aspektu, který je rozhodující v jejich cestě s Pánem.

Pán má velkou radost, že nám kříž poskytuje otevřený přístup k němu samotnému. Vskutku byl nejslavnější moment v historii, když se chrámová opona roztrhla vedví v den, kdy Kristus zemřel. Byl to ten samý moment, kdy nastal zisk pro Boha. V okamžiku, kdy byla chrámová opona – oddělení člověka od Boží svaté přítomnosti – roztržena vedví, se stalo něco neuvěřitelného. Od tohoto mezníku je nejen člověk schopen vstoupit do Pánovy přítomnosti, ale také Bůh může přijít k člověku.