BŮH TĚ VIDÍ ZEVNITŘ

Nejdůležitější otázka, které čelí Boží lid v těchto posledních dnech, zní: „Věříš, že Bůh tě prokoukne? Věříš, že může učinit všechno, co je nezbytné, aby odpověděl na tvé modlitby a uspokojil tvé potřeby?“

Tutéž otázku položil náš Pán dvěma slepcům, kteří ho prosili o slitování a uzdravení. „A Ježíš jim řekl: Věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu: Ano, Pane…A otevřely se jim oči“ (Matouš 9:28-30).

Pán se táže mne, tebe a církve: Věříš, že jsem schopen tě nasměrovat a vést tě a vykonávat ve tvém životě svou dokonalou vůli? Věříš, že stále pracuji ve tvůj prospěch? Nebo přechováváš tajné pochybnosti, že jsem tě opustil a zklamal?“ Říká nám totéž, co řekl Marii a Martě: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“ (Jan 11:40).

Boha nezajímá v prvé řadě naše činnost v nějakém velkém díle, které je pro něho. Spíše po nás naléhavě chce, abychom mu prostě důvěřovali! Touží po plné závislosti na něm.

Milovaní, Bůh nechce nic z vašeho majetku. Nejde po vašem domě, půdě, autě nebo po jakémkoli jiném světském majetku. Chce tvou důvěru! Chce, abys byl pevně zakotven ve své důvěře v něho.

Jeden americký voják v Německu mi napsal a nabídl mi svou sbírku mincí, kterou nazval modlou. Odpověděl jsem mu: „Bůh chce více než tvou sbírku mincí – on chce tvou důvěru!“

Udržujeme se ve stavu, kdy chceme něco dělat, něčeho zanechat, něco obětovat, pracovat, trpět. A všechno, po čem On touží nejvíce je naše poslušnost a důvěra. Jeho Slovo je jasné. Bůh nebude potěšen ničím víc, než naší vírou.

„Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají“ (Židům 11:6).

Bůh tě neopustil. Tvé modlitby jsou vyslyšeny – a Bůh vyřeší vše podle své dokonalé vůle. Vytrvej!