POD VLÁDOU MILOSTI

Marnotratný syn potřeboval to, co apoštol Pavel nazývá „obnovení mysli“. Rád čtu tato slova z podobenství: „Otec nařídil svým služebníkům:“Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme“ (Lukáš 15:22-23).

Marnotratník měl v mysli odsouzení, které na něj bylo vloženo satanem. Dnes se ta samá věc děje s mnoha Božími dětmi. Náš Otec se z nás raduje, objímá nás milující náručí. My si přesto myslíme, že pokora znamená, že budeme Bohu říkat, jak špatní jsme byli, budeme vytahovat své staré hříchy, spíše než se spoléhat na Jeho vyjádření lásky. A stále si přitom provinile myslíme, „Musí se na mě zlobit. Zhřešil jsem více, než ostatní.“

Když otcovi služebníci přinesli nejlepší oděv a vložili jej na syna, reprezentovalo to oblečení se ve spravedlnost Kristovu. Potom otec navlékl na chlapcův prst prsten, který označoval spojení s Kristem. Nakonec dal chlapci obuv, která ukazuje na obutí evangelia pokoje. Milující otec ukazoval svému dítěti: „Pryč s těmi hadry, s tou vlastní snahou zalíbit se mi. Dovol mi, abych ti ukázal, jak tě vidím. Do mého domu přicházíš jako královské dítě.

Nepřicházíš jako žebrák, nebo otrok, ale jako můj syn, který mě potěšuje. Přistup tedy směle a s jistotou.“Ta samá pravda platí i dnes. Musíme se obnovit v mysli v tom, jak nás Bůh přijímá do své přítomnosti. „Díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, tj. jeho tělo….a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou“ (Židům 10:19-20,22).

Slovo „svobodný přístup“ zde má podobný význam jako „osvobozený otrok“. Znamená to nebýt již více pod zákonem smrti, ale pod vládou milosti. Shrnuto, je to jen díky Otcově lásce, jen díky jeho milosti, že můžeme přistupovat do jeho přítomnosti. „Děkujte Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna“ (Koloským 1:12-13).